Hej och tack för era brev till Lars Leijonborg och Jan Björklund! Jag har blivit ombedd att besvara dem.

Sverige är idag ett mångkulturellt land med många olika etniska, religiösa eller språkliga grupper som har band till sitt ursprung och sin kultur. I skolan är det viktigt att stödja kulturell mångfald och bejaka flerkulturella identiteter.

Regeringen är positiv till friskolor, eftersom de skapar mångfald och ökar elevernas och föräldrarnas valfrihet. En utredare har fått i uppdrag att se över hur man kan skapa likvärdiga villkor mellan kommunala och fristående skolor (direktiven för denna utredning finns på http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/79289).

En positiv inställning till friskolor innebär dock inte att extremism accepteras. Det får finnas konfessionella skolor, men undervisningen får inte vara religiös. Sektliknande rörelser, som inte följer skolans värdegrund, ska inte få starta, äga eller driva en friskola. Skolans värdegrund återfinns i skollagen 1 kap. 2 § 3 st.:

“Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar
inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde
och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som
verkar inom skolan

1. främja jämställdhet mellan könen samt

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom
mobbning och rasistiska beteenden.”

För att garantera utbildningskvaliteten och att ovanstående värdegrund efterföljs vill regeringen skärpa granskningen av skolväsendet, för både kommunala och fristående skolor. En nationell skolinspektion, med vässade befogenheter och mer resurser, ska skapas och just nu utreds hur denna ska utformas (direktiven för denna utredning finns på http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/84147).

Vänliga hälsningar

Anna Neuman
Brevsvarare
Utbildningsdepartementet
tel: 08-405 18 22

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *