Om Oss

I. Barn Först (BF) är en frivillig oberoende organisation som bildats för att försvara barnens medborgerliga och mänskliga rättigheter och kämpar för förbättringar av barnens levnadsvillkor och sociala världsomspännande status. Detta gäller det fysiska och emotionella välbefinnande hos alla barn, deras välfärd och deras fria utveckling som den viktigaste prioritet i alla lägen ochbetraktarläget för barn som en grundläggande värdering i varje samhälle och kultur. Så som sättet ett samhälle behandlar sina barn är det mest talande beviset för hur mänskligt och fritt det är. Barnen måste komma först, före nationella, ekonomiska, politiska, ideologiska, religiösa och kulturella överväganden och intressen.

II. Barn Först är en internationell kampanj, både i sin utsikt och i omfattningen av dess verksamhet. Vi erkänner inte några geografiska, politiska, nationella, etniska, kulturella och religiösa barriärer och gränser för vårt försvar av barnens rättigheter. Vi ser att barns rättigheter är universella. Barn Först försöker att utöka sin verksamhet till att omfatta så många länder och samhällen som möjligt.

III. Barn först är en medborgarnas kampanj, en icke-statlig organisation som vädjar till alla berörda medborgare. Alla som bryr sig om ödet för barnen i samhället kan bli medlemmar och/eller engagerar i BF.

IV. BF tillgriper alla medel på laglig väg till sitt förfogande, från att agera som en lobbyist påtryckningsgrupp genom att mobilisera massmöten, demonstrationer och direkta åtgärder av människor, för att kämpa för barns rättigheter och välfärd. BF kommer också deltar i en fortsatt kampanj för att öka allmänhetens medvetenhet och omtanke för barns villkor i samhället.

V.  BF bygger först och främst på stöd av bidrag från de människor som delar värt engagemang. BF välkomnar även all hjälp från statliga och icke-statliga organisationer som syftar till att stödja BF: s verksamhet.

VI. BF är en icke-vinstdrivande organisation. Som regel, med undantag för ett begränsat antal avlönade heltidsanställda tjänstemän, arbetar BF aktivister på frivillig basis.

 

Gå med i Barnen Först