Manifest

Deklarationen baseras på följande grundläggande principer:

 • Hur ett samhälle behandlar sina barn, är det mest talande beviset för hur mänskligt och fritt det är.
 • Barnens rättigheter skall prioriteras först, framför alla nationella, etniska, ekonomiska, politiska, ideologiska, religiösa och kulturella överväganden och intressen.
 • Ett bra liv är varje barns grundläggande rättighet, en rättighet som måste skyddas mot alla former av både fysiskt och psykiskt övergrepp.
 • Barn är ingen privat egendom. Ingen äger ett barn, inte föräldrarna, inte familjen, inte staten.
 • Med barn avses en person som ännu inte fyllt 18 år.

 

     1- Säkerställa ett glatt, beskyddande och kreativt liv för barnen.

Det är samhällets ansvar att på ett säkert sätt ombesörja ett skyddat och kreativt liv för barnen. Det innebär att barn ska få växa upp i harmonisk välfärd oavsett sociala ursprung, att barn ges förutsättningar att utvecklas både materiell och immateriell på bästa tänkbara sätt och Följande punkter ska betraktas som lag

 1. Barns rätt till bästa möjliga hälsa. Fri hälso- och sjukvård till alla.
 2. Garanterad fri utbildning för alla barn genom obligatorisk Skolgång och gymnasieutbildning. Barn skall också ges möjlighet att vara aktiva i aktiviteter som att måla, utöva musik, spela teater, ha slöjd och vara med i idrott.
 3. Garanterad bostad med högsta möjliga standard för alla, särskilt för barnfamiljer.
 4. Alla barn måste få tillräckligt och energirik mat och detta är statens uppgift. Barnen bör få gratis mat i förskolor och skolor.
 5. Samhället ska ta hand om och ombesörja uppfostran för föräldralösa barn. Det gäller också barn där familjen inte har möjligheter att uppfostra dem. Detta ska ske genom instanser och institutioner som med största omsorg kan ge dem omvårdnad och trygghet inte minst för att avvärja framtida psykiska störningar.
 6.  Alla barn bör ha fri tillgång till moderna dagis oavsett familjeförhållanden och inkomster.
 7. Gravida kvinnor och nyfödda barn skall vara under speciell uppsikt gällande näring och omvårdnad. Gravida kvinnor bör ha tillgång till sakkunniga personer som lär dem hanteringen av barnet såsom amning, matning och hygien.
 8. Nyblivna mammor ska vara mammalediga i ett år. Gravida ska få lättare arbetsuppgifter på jobbet och de ska ha garanterat arbete både under graviditeten och efteråt.
 9. Familjer med bara en förmyndare, särskild frånskilda kvinnor eller de med barn utanför äktenskap skall stödjas både ekonomiskt och psykiskt.
 10. Fysiskt- och förstånds handikappade barn skall ha ett garanterad värdigt liv med möjligheter att aktivt delta i samhällets aktiviteter oavsett familjeförhållande ska de garanteras medicinska behov, god kost och undervisning.
 11. Ekonomiskt stöd för ungdomar som inte kan bo med sina familjer och ungdomar som av olika anledningar lämnat sina familjer.
 12. Vidtagande av alla möjliga åtgärder för kampen mot alla typer av narkotika missbruk. Stöd till barn med narkotika problem och en offensiv kamp mot narkotika handel.
 13. Staten skall beskydda alla barn som söker uppehållstillstånd, varken med eller utan sina familjer. Dessa barn ska kunna utnyttja all rättigheter som finns i samhället.
 14. För att kunna förhindra dödlighet bland barn skall staten ombesörja de verksamheter inom medicinsk och omvårdnads område för barnens välbefinnande.

  

   2-  Barn måste skyddas mot fysisk- och psykisk misshandel både från

         familjer och samhället. 

För att skydda barn och förhindra barnmisshandel ska nedanstående punkter betraktas som lag. Myndigheterna ska ansvara för att lagen följs. All överträdelse ska vara straffbar.

 1. Avskaffa professionella jobb för barn under 16 år. Avskaffa all sort slaveri och tvångsarbete för barn.
 2. Bortförande av barn och barn handel ska vara straffbart.
 3. Alla slag av sexuella övergrepp och utnyttjande av barn som, att övertyga dem att prostituera sig, att samarbeta med barnpornografi ska vara straffbart.
 4. Att fängsla och bestraffa barn, att få barn att bekänna under tortyr ska förbjudas.
 5. Dödstraff ska avskaffas.
 6. Om familjen eller staten inte tillgodoser barnens behov så att barnen far illa, ska de ansvariga personerna lagföras.
 7. Medicinska experiment på barn får inte förekomma, med undantag om det kan spela en avgörande roll för barnens hälsa.
 8. Förbud mot kroppslig misshandel och övergrep, på grund av religiösa, traditionella seder såsom barns omskärelse och könsstympning av flickor ska införas.
 9. Fysisk barn misshandel, psykiska påtryckningar och skrämmelse ska betraktas som brott.
 10. Alla typer av barnmisshandel från familjer, skolor, och inom andra institutioner ska förbjudas.
 11. Barn ska inte förflyttas från ett ställe till ett annat om det är olämpligt för dem och utvisning av barn ska förbjudas.
 12. Förbud mot värnplikt för barn under 18. Barn får inte skickas till krig.
 13. Civil befolkning särskilt barn ska ej tas som gisslan.

Skydd mot allt trakasseri och diskriminering mot flickor.

 1. Förbud mot obligatoriska hemarbeten för flickor inom hemmet.
 2. Förbud mot att bära slöja för flickor under 16. Förbud mot att begränsa möjligheterna för flickor att ta del av aktiviteter tex. idrott och konst, som pojkar får ta del av i samhället.
 3. Bestraffning för trakasseri, för att skrämma och hota, samt mot diskriminering, frihetsberövande, förakt och våld mot kvinnor hemma och i samhället.
 4. Förbud mot könsdiskriminering, mansdominans, föräldradominans och orättvisa mot flickor i samhällets institutioner.
 5. Förbud mot att familjen och samhället blandar sig i flickors (över 16 år) privatliv eller sexuell liv. Oskulden är vars och ens privata angelägenhet. Att utforska eller blanda sig i för att reda på dess existens är förbjudet, förutom i de fall det gäller barnets hälsa.
 6. Avskaffa alla diskriminerande och nedlåtande uttryck mot kvinnor och flickor i böcker och utbildningskällor. Män och kvinnor är likvärdiga.

 

Religion skall ej blandas in i barnens liv!

 1. Olika religioners och religiösa sekters inblandning i barnens liv skall förbjudas.
 2. Förbud mot locka barn under 16 till religiösa sekter, religiösa ceremonier och platser.
 3. Bekämpa kulturella och juridiska traditioner, vantro och vanor som skadar barnets hälsa.
 4. Förbud mot alla religiösa regler som motarbetar ett kreativt och glatt liv för barn eller förhindrar dem att ta del av olika fria samhällsaktiviteter.
 5. Religion ska helt och hållet skiljas från utbildningssystemet.
 6. I skolor och inom utbildningsväsendet ska flickor och pojkar gå på samma lektioner.
 7. Förbud mot religionsinriktade skolor för barn. Förbud mot undervisning av religion eller religiösa förklaringar till ämnen. Sex och samlevnadsundervisning ska ingå i utbildningssystemet.
 8. Förbud mot att bära religiösa symboler i skolor.
 9. Religiösa helgdagar ska avskaffas från samhällets och skolornas officiella allmännacka.

    3 – Barnes medborgerliga och sociala rättigheter:

För att kunna förebygga diskriminering och rättslöshet av barn skall undernämnda punkter erkännas:

 1. Jämlikhet mellan all barn oavsett kön, hudfärg, ras, etnicitet, religion och familjeförutsättningar skall gälla. Barnens rättigheter är universella.
 2. Barnens fullständiga rättigheter oavsett om de är födda inom eller utom äktenskapet.
 3. Jämlika och fullständiga rättigheter oavsett om de bor med sina biologiska föräldrar eller hos icke biologiska föräldrar eller institutioner etc.
 4. Det är barns rättighet att vara nyfiken på olika aspekter i livet.
 5. Yttrande frihet för barn och respekt för deras idéer och tankar.
 6. Möjligheter ska ges för att barn ska kunna leva, leka, vila, ha konstnärliga aktiviteter och sport.
 7. Respekt för barns rättigheter att vara sociala, för att de ska kunna umgås med alla slags människor, förbud mot att skilja dem från en naturlig social tillvaro.
 8. Könsmognadsåldern för pojkar och tjejer är 16. Förbud mot sexuellumgänge mellan vuxna och minderåriga även med den minderåriges tillåtelse.
 9. Rätt för ungdomar över 16 att umgås med vem de vill. Förbud mot alla slag av umgänge som påtvingas av föräldrar, sambo eller särbo.
 10. Frihet för alla över 16 år att kunna välja yrke och bostadsort, resa, etc.
 11. Avskaffande av mannens rättighet att vara “familjens överhuvud”. Etablering av fullständig jämlikhet mellan män och kvinnor i frågan om:Barnens vårdnad och uppfostran Kontroll av familjens tillgångar bostadsort hemuppgifter och yrke.  Skilsmässa och uppdelning av familjestillgångarOm föräldrarna inte kommer överens om barnets efternamn, då får barnet moderns efternamn.
 12. Barn är inte kriminella även om de har begått brott. Särskilda rättsinstanser mederfarenheter för att lösa rättsliga konflikter för de under 18 år, i närvaro av representanter  från sociala myndigheter. Detta gäller inte för barn som är förståndshandikappade eller psykiskt sjuka.
 13. Barnens privata angelägenheter och deras privata kontakter både skriftliga och muntliga, skall skyddas.
 14. Rätt att välja och bli vald i allmänna val för de över 16 år.
 15. Total jämlikhet mellan invandrarbarn och andra medborgare.
 16. Det är barnets rättighet att kunna bo tillsammans med sina föräldrar. Om föräldrarna bor i olika länder, är det barnets rättighet att ha kontakt med båda föräldrarna.
 17. Rätten att bilda frivilliga organisationer engagerade i frågor om barn skall erkännas

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *